Algemene ledenvergadering 2018

Mevrouw, mijnheer

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen de LEDENVERGADERING op 25 april 2018 in het CULTUURHUIS, Markt 201, te Krimpen aan de Lek.

Aanvang 20.00 uur, de deur is open om 19.45 uur.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter J. Dekker
2. Mededelingen vanuit het bestuur ( o.a. diverse schenkingen, oude telefooncentrale in Dertienhuizen, clubkascampagne Rabobank enz.)
3. Jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de WAN*
4. Financiële verantwoording van de penningmeester*
5. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van een nieuw lid.
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is H.C.A. Klip (Henk). Als nieuw bestuurslid dragen wij voor de heer H. Hofwegen (Henk). Tegenkandidaten kunnen tot 3 dagen voor de vergadering schriftelijk worden gemeld, met inachtneming van onze statuten.
7. Notulen van de vergadering van 22 november 2017 (bijgevoegd)
8. Koningsdag
9. Excursie
10.Rondvraag

PAUZE.

Diverse boeken en foto’s liggen ter inzage en zijn te koop evenals setjes “oude “ansichtkaarten. Heeft u zelf nog bijzondere foto’s, wij kunnen ze voor u scannen.

Na de PAUZE volgt het 2e gedeelte van de PowerPoint presentatie “Boerderijen en boeren in Krimpen aan de Lek” samengesteld door Elsa Moerkerken. Rond 1900 waren er 38 boerderijen, nu zijn er nog 3 in bedrijf. De presentatie geeft weer welke boerderijen en boeren er geweest zijn . Naast oude foto’s zijn er ook foto’s van de situatie van nu te zien. Hierbij vertelt Floor Hartog zijn herinneringen aan de boerderijen. 

*deze verslagen liggen ter inzage voor de aanvang van de vergadering.

Wij begroeten u graag op 25 april a.s. in het CULTUURHUIS

Namens het bestuur,

M.J.M. Visser- Bouter,  secretaris.

 

Terug naar boven