Algemene ledenvergadering 2019

Mevrouw, mijnheer,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de LEDENVERGADERING op
donderdag 25 april 2019 in het CULTUURHUIS, Markt 201, te Krimpen aan de Lek.
Aanvang 20.00 uur, de deur is open om 19.45 uur.
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter J. Dekker
2. Mededelingen vanuit het bestuur
3. Bestuursverkiezing: in 2018 waren er 2 bestuursleden aftredend, Henk Klip
was niet herkiesbaar en werd opgevolgd door Henk Hofwegen;
De secretaris was ook aftredend, dit werd abusievelijk niet gemeld. Ze is dus
nu aftredend en voor 3 jaar herkiesbaar. Ook aftredend en herkiesbaar is de
voorzitter J. Dekker. Tegenkandidaten kunnen bij de voorzitter of secretaris
worden gemeld.
4. Jaarverslag van de secretaris* en het jaarverslag van de WAN *
5. Financiële verantwoording van de penningmeester *
6. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van een nieuw lid.
7. Notulen van de vergadering van 22 november 2018 ( bijgevoegd)
8. Koningsdag
9. Excursie
10. Rondvraag.
De * verslagen liggen ter inzage. Op verzoek kunt u ze per mail ontvangen.

PAUZE
Diverse boeken en foto’s liggen ter inzage. De rondwandeling is weer verkrijgbaar
evenals boekjes en oude ansichtkaarten. Hebt u zelf oude foto’s we scannen ze voor
u en u krijgt ze weer terug.
Na de PAUZE volgt een PowerPoint presentatie door de heer IJsbrand Verveer.
Een reis met de Lekboot van Kuilenburg via veel dorpen en stadjes naar Rotterdam
in Woord en Beeld, door een kleinzoon van één van de kapiteins van de Reederij op
de Lek. Hij zal aan de hand van foto’s en ansichtkaarten vertellen over deze
dagelijkse verbinding van de plaatsen aan de rivier de Lek met “de grote wereld “en
iets laten proeven van de sfeer aan boord.

Wij begroeten u graag op 25 april,
namens het bestuur,
Riet Visser- Bouter, secr.

Terug naar boven